Iedere keer weer verwonder ik me erover hoe verschillend mensen zijn, voelen, denken en doen, en hoeveel hiervan al bekend is op de dag van geboorte. Het op zoek gaan naar wie je zelf bent, vind ik een ontroerend proces. Astrologie is een hulpmiddel tot zelfinzicht en zelfacceptatie. Het maakt je bewust van keuzemogelijkheden, waardoor je meesterschap ervaart over je leven. Die vrijheid te voelen is een groot goed!

De geboortehoroscoop verschaft je zelfkennis. Je krijgt hierdoor zicht op al je karaktereigenschappen en je kunt ze de eer geven die ze toekomen.

Zijn wie je bent is een groot goed! Begrip voor jezelf, kan een grote opluchting geven. Het geeft je meer zelfacceptatie en energie, en het vermindert de neiging om jezelf te veroordelen. Waarom zou je jouw identiteit niet waarderen, cultiveren en vorm laten aannemen in je hart?

Je bent wie je bent en dat is OK!

Wat je ook meemaakt in je leven, en hoe je je hierdoor ook voelt, jouw kern van puur Zijn is altijd volmaakt aanwezig. Wanneer je je hiervan bewust wordt, begin je vanzelf meer te stralen.

Astrologie algemeen

Het willen en kunnen verklaren waarom we leven, geeft ons zekerheden binnen ons menselijk bestaan en de mensheid van hoe oud ook heeft zich hiermee steeds bezig gehouden.

Men leefde binnen de cycli van de jaren en maanden en diverse jaargetijden, waarop de zon de maan en andere sterren weer op een zelfde stand stonden.

Hemelse verschijnselen werden geïnterpreteerd naar gebeurtenissen die tegelijkertijd op aarde plaatsvonden. Men stond in die tijden nog veel dichter bij de natuur. Het “kijken naar de sterren” en hoe die zich verhouden qua stand ten opzichte van elkaar en kijkend naar wat er om hen heen gebeurde, leidde tot het beschrijven van de “wet der analogie: Zo boven, zo beneden”. Men ervoer dat er sprake was van synchroniciteit: als er boven bepaalde standen van sterren zichtbaar waren, gebeurden, analoog op aarde, steeds weer bepaalde zelfde soorten situaties.

Het bestuderen van deze verschijnselen, die dus ontsproten zijn aan ervaringen van mensen, heeft geleid tot de astrologie, dat om die reden ook wel een empirische leer, een ervaringsleer wordt genoemd. Deze ervaringsleer moet echter altijd afgezet worden tegen de tijd waarin de wereld zich toen ontwikkeld heeft.

Door de ontwikkeling van de wetenschappen en allerlei andere stromingen, kijken wij nu aan tegen een wereld die absoluut anders was als de wereld van onze voorouders.

De letterlijke vertaling van het woord “horoscoop” is afgeleid van de Griekse woorden ֹοροσ = uur en σκοπειν = zien. Bij een geboortehoroscoop leg je de geboortedatum, tijd en plaats vast waarop een kind geboren wordt. Op dat moment kijk je naar boven hoe het hemelspectrum van dat moment eruit ziet. Die sterrenstand en de verhoudingen ertussen projecteer je vervolgens in een geboortehoroscoop.

Het verwondert mij iedere keer weer, hoeveel die sterrenstand van jouw geboorte datum, -plaats en –tijd over jou zelf kan vertellen.

Aan de hemel zijn alle gebeurtenissen regelmatig, periodiek en bijna voorspelbaar. We weten wanneer de zon opkomt en weer neerdaalt, wanneer de maan schijnt, etc. Ook weten we dat er steeds weer ongeveer vier seizoenen in een jaar zich manifesteren. We weten de afstand per dag, die sterren afleggen in de kosmos.

In tegenstelling tot die orde is het op aarde een enorme chaos, waarin we nauwelijks wetmatigheden kunnen ontdekken.

Toch ontdekken we binnen de astrologie dat er wel degelijk sprake is van een aantal wetmatigheden.

We leven in een wereld van snelle veranderingen. Het lijkt alsof het leven ons overkomt, terwijl wij soms andere plannen hebben. Er gelden dan ook afhankelijk van waar je geboren bent andere normen, codes en regels e.d., die ertoe leiden dat je ook weer andere plannen maakt, soms weer begrensd door die kaders. Echter een stuk van je oorspronkelijke leven dreigt dan te worden buitengesloten, terwijl dat altijd van binnen hunkert naar “er mogen zijn”. Op zoek zijn naar jezelf, je eigen oorsprong vinden, waartoe ben je hier op aarde, het zijn vraagstukken die ons allemaal bezighouden.

In hoeverre kun je binnen de huidige maatschappij jezelf zijn, mag je binnen je familie anders reageren dan de codes die daar gelden. Het levert bij mensen continue spanning op om met dit gegevens om te kunnen gaan.

Op diverse manieren: meditatie, yoga, stil zijn ontwaak je in je eigen stukje zijn, dat zo onverwoestbaar is. Die eigen aard, hoe die zich ontwikkelt binnen het normenkader, waarin je bent opgegroeid, is zichtbaar in de horoscoop.

Het is leuk te ontdekken wat jouw unieke inhouden zijn, die je anders doet zijn dan je vrienden en/of familie. Juist met datgene wat het meest uniek en daarmee in zekere zin ook het meest individueel in jou is, is de wereld of de samenleving het meest gediend. Juist door datgene waar je je het meest schijnt af te keren van de gemiddelde wereld, wordt de wereld qua ontwikkeling het meest geholpen. Het is daarom zo belangrijk dat je je eigen “ZIJN” laat ontwaken!

Zonder jouw unieke inhouden zou er geen samenhang zijn tussen de mens en de wereld.

Astrologie en historie

De kennis van de astrologie (de leer van de sterren) reikt tot in de prehistorie. Van de Chaldeëers en Babyloniers is al bekend dat zij zich bezighielden met astrologie. Dat gebeurde voornamelijk aan het hof bij de koningen. De horoscoop van de koning was ook de horoscoop van het koninkrijk. En ook binnen andere culturen (de Maya’s, de Chinezen, de Kelten, de Arabieren, de Indiërs enz.) hield men zich bezig met de sterrenleer, het ontstaan van het universum, de ordening van het universum, etc. In de Romeinse cultuur is Ptolemeus een van de grondleggers van de toenmalige astrologie geweest. Hij heeft vier boeken nagelaten de “Tetra Biblios”, waarin hij zijn visie op de invloed van de sterren weergeeft. Deze Ptolemeus heeft veel invloed gehad op de astrologie zoals die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw weer tot leven kwam. 

Echter door het Project Hindsight in de jaren '90 zijn vele boeken uit de tijd rondom  Christus inmiddels vertaald, die geheel andere inzichten tot ons doen komen.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd de astrologie in de ban gedaan, deze strookte niet met de christelijke beginselen. De serieuze manier van astrologie bedrijven werd in deze fasen steeds belachelijk gemaakt en men beschouwde dit “geloof” als ketters en deed het af als bijgeloof.

Verlichting

In de tijd van de Verlichting hebben een aantal geleerden(o.a. Copernicus (Zon draait om de aarde) en Galilei: (de aarde is rond) weer een andere astronomische werkelijkheid geschetst, die tot in de huidige tijd controversiële astrologische geschriften en uitgangspunten naar voren heeft gebracht. Voor sommige astrologen is het lastig de nieuw ontdekte planeten vanaf 1761 in te passen in de toen bekende zichtbare sterren en planetenleer.

Een zeer bekend astroloog in Engeland was William Lily (1602-1681). Hij is bekend geworden door zijn  boeken (Christian Astrology, drie delen) die  tot op de dag van vandaag zeer waardevolle informatie bevat. Hij gaf astrologische adviezen aan  vooraanstaande edelen en militaire leiders en voorspelde de grote brand in Londen in 1666.

20e eeuw

Gelukkig hebben in de 20e eeuw een aantal mensen zich weer intensief gestort op deze rijke ervaringswetenschap en ondanks dat vanuit vele visies, wat nu echt de ware uitgangspunten zijn tussen de diverse astrologen, is het belangrijk om te kijken wat astrologie jou geeft. Welk begrippenkader spreekt je aan en kun je dit toepassen op jouw ervaringen? Is het mogelijk om de stand van de sterren in verband te brengen met jouw eigen situatie: wie je bent, hoe je voelt, denkt en handelt en om welke reden dat dan eigenlijk is?

Er zijn veel belangrijke astrologen zowel in Nederland als in andere delen van de wereld, die belangrijke astrologiewerken hebben gepubliceerd, naast de vertalingen die ook uitgegeven worden van de oude meesters en geleerden uit vroegere tijden.

Diverse invalshoeken van astrologie

George Bode, één van de bekendste Nederlandse astrologen heeft zijn “structurele astrologie” gebaseerd op de oudst mogelijke bronnen van de astrologie ook al was de informatie slechts fragmentarisch, dan wel onlogisch naar onze maatstaven. Op een hele degelijke structurele wijze, met veel verwijzingen naar de natuurwetenschappen en de astronomische werkelijkheid, heeft hij een theorie ontvouwd, waardoor het mogelijk is om horoscopen te interpreteren en hierdoor op een zeer pragmatische wijze karakter en de levensloop en spirituele ontwikkeling van personen te kunnen schetsen.

Hij onderscheidt daarbij een metafysisch (lotsbestemming) structureel niveau, een psychische emotioneel niveau en een fysiek (gedrag) niveau, waarop zaken zichtbaar in de horoscoop uitwerken.

In laatste dertig jaren van de vorige eeuw hebben m.n. Karen Hamaker, Stephen Arroyo, en Liz Greene veel astrologische boeken gepubliceerd. De laatsten spiegelen de astrologie aan psychologische theorieën, m.n. van Carl Jung, daarom wordt dit wel de “psychologische astrologie” genoemd. Er zijn ook veel receptenboeken ontwikkeld, die veelal als te mager aangeduid kunnen worden omdat een horoscoop in zijn geheel in samenhang geanalyseerd moet worden.

Als tegenhanger van de “psychologische astrologie” is ook weer een vorm van “klassieke astrologie” ontwikkeld, gebaseerd op de geschriften die door Project Hindsight tot ons zijn gekomen.  M.n. Martien Hermes houdt zich hier in Nederland mee bezig, die zich weer meer baseert op de Hellenistische en Arabische visie op astrologie, een overlevering van de prehistorische astrologie, waarin slechts gewerkt wordt met 5 planeten en 2 lichten (Zon en Maan).De laatst ontdekte planeten vanaf 1761 worden uitgesloten. Met name de laatste vorm van astrologie doet zeer exacte uitspraken!

Verder vinden wij in alle tijdschriften uitspraken over de 12 dierenriemtekens, die suggereren dat er 12 soorten mensen bestaan. Het wekt geen verbazing dat dit “fantastrologie” genoemd wordt, omdat deze kort door de bocht interpretaties onrecht doen aan de veelheid van verscheidene unieke uitingen van mensen. Ook Astro-tv doet geen recht aan de ware astrologie, maar bevredigt kortstondige behoeften van sensatie en entertainment, waar helaas op dit moment zoveel aandacht voor is.

Uitgangspunten

Bij mijn werk met mensen ga ik uit van de volgende uitgangspunten:

Iedereen is in staat om zijn of haar eigen leven vorm te geven in relatie tot anderen. Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is.

Als we samen een wereld in het leven roepen, waarin elk van ons het nodige respect krijgt; de mogelijkheid krijgt nuttig, voldoeninggevend werk te verrichten en het recht heeft op zijn of haar eigen verlangens, dragen we zorg voor onze ziel.

Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.